Regulamin

Niniejszy regulamin określa korzystanie z usług firmy Bus Janiso Spółka Jawna, obsługi Klientów, warunków przewozu Pasażerów i bagażu. Postanowienia regulaminu obowiązują we wszystkich autobusach na liniach regularnych, trasach krajowych i zagranicznych.

 

WARUNKI OGÓLNE PRZEWOZU

 

1.1. Umowę przewozu z firmą Bus Janiso Spółka Jawna zawiera się poprzez nabycie biletu na przejazd. Na bilecie jednorazowym określona jest: nazwa przewoźnika, data wraz z godziną zakupu i wysokość należności za przejazd (zgodna z obowiązującym cennikiem). Bilet jest ubezpieczeniem na czas przejazdu. Nabycie biletu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu przez Pasażera.
1.2. Prawo zajęcia miejsca w autobusie na przystanku początkowym przysługuje w pierwszej kolejności pasażerowi z ważnym biletem miesięcznym, następnie pasażerowi, który dokonał zakupu biletu przez Internet (dotyczy linii Wisła-Kraków, Cieszyn-Kraków, Bielsko-Kraków), następnie pasażerowi, który zakupił bilet w kasie biletowej i następnie pasażerowi, który zakupił bilet jednorazowy u kierowcy.
1.3. Pasażer uprawniony do korzystania z ulg zobowiązany jest na wezwanie kierowcy lub w razie kontroli rewizorskiej okazać ważny dokument poświadczający ustawową możliwość korzystania z ulg, w przypadku nieokazania ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego zostanie nałożona na pasażera opłata dodatkowa w wysokości 100 zł.
1.4. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu
i wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy.
1.5. Nie przewozimy zwierząt.
1.6. Zabrania się picia alkoholu i palenia papierosów a autobusach firmy „Bus Janiso”. Pasażer, który nie będzie przestrzegał zakazu będzie natychmiast usunięty z pojazdu.
1.7. Kierowca ma prawo odmówić przejazdu osobie pod wpływem alkoholu lub wysadzić pasażera, który utrudnia prowadzenie pojazdu (np. zachowuje się agresywnie, niekulturalnie, wulgarnie wobec kierowcy albo współpasażerów), kierowca ma również prawo wysadzić pasażera, którego strój może zanieczyścić autobus
1.8. W przypadku odmowy opuszczenia autobusu, obsługa autobusu ma prawo zwrócić się
o interwencję do organów Policji lub innych uprawnionych służb.
1.9. Surowo zabronione jest przewożenie niebezpiecznego bagażu, który zagraża bezpieczeństwu pozostałych pasażerów lub może spowodować uszkodzenie pojazdu lub mienia.
1.10. Przewoźnik może odmówić przewozu bagażu o wymiarach przekraczających 20X30X50 cm, który trudno jest umieścić w luku bagażowym.
1.11. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących
w transporcie oraz określonych regulaminem.
1.12. W przypadku stwierdzenia przez przewoźnika nie stosowania się pasażera do obowiązującego regulaminu, przewoźnik ma prawo obciążyć pasażera za wszelkie spowodowane przez pasażera straty a także za utracone korzyści
1.13. „Bus Janiso Spółka Jawna” zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia.

 

BILETY JEDNORAZOWE I MIESIĘCZNE

 

2.1. Zakup biletu jednorazowego na przejazdy regularne z „Bus Janiso Spółka Jawna” jest możliwy
u kierowcy, w kasie Regionalnego Dworca Autobusowego w Krakowie (dotyczy połączeń Kraków – Cieszyn, Kraków – Wisła, Kraków – Bielsko Biała), lub w przedsprzedaży poprzez stronę internetową firmy www.busjaniso.pl.
2.2. Jednorazowe bilety zakupione on-line na trasach Cieszyn – Kraków, Wisła – Kraków oraz Bielsko Biała – Kraków są biletami imiennymi i upoważniają tylko i wyłącznie do przejazdu tych pasażerów którzy zakupili bilety w systemie on-line. Do przejazdu uprawiona jest tylko i wyłącznie osoba, na którą wystawiony jest bilet. Podczas dokonywania zakupu biletu należy podać imię i nazwisko pasażera, który będzie korzystał  z przejazdu. Kierowca uprawniony jest do weryfikacji tożsamości osób wsiadających z biletami poprzez okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku niezgodności tożsamości osoby na którą bilet został wystawiony –  bilet traci ważność i nie podlega zwrotowi. Bilety imienne nie mogą być odsprzedawane przez pasażerów. W celu zakupu biletu on-line konieczne jest założenie profilu użytkownika na stronie internetowej www. busjaniso.pl, dane podane podczas rejestracji nie będą wykorzystywane do innych celów i przekazywane osobom trzecim. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych podczas likwidacji profilu. Płatność odbywa się za pośrednictwem systemu PayU, nie ma możliwości płatności za pośrednictwem tradycyjnego przelewu.
2.3. Bilet zniszczony, uszkodzony lub poprawiony jest nieważny.
2.4. Koszt duplikatu biletu miesięcznego wynosi 30 zł.
2.5. Bilety miesięczne (imienne) wydaje się na okres miesiąca kalendarzowego (wszystkie dni miesiąca kalendarzowego), na określone linie, kursy i relacje. Bilet miesięczny jest ważny z dokumentem tożsamości, a w przypadku biletów miesięcznych ulgowych, dodatkowo z dokumentem poświadczającym ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów. W celu zakupu biletu miesięcznego ulgowego konieczne jest dostarczenie kserokopii ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi.
2.6. Bilety miesięczne na kolejny miesiąc kalendarzowy można zakupić od 25 dnia każdego miesiąca
u kierowcy w busie lub w biurze po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
2.7. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy autobusu przy wejściu do autobusu zakupiony wcześniej bilet.
2.8. W przypadku zwrotu lub nie wykorzystania biletu jednorazowego Pasażer otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za bilet, pomniejszony o 50% wartości tego biletu (opłata manipulacyjna). Zwroty dotyczą wyłącznie biletów jednorazowych zakupionych on-line, nie dotyczą biletów miesięcznych.
2.9. Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych upoważniona jest obsługa autobusu lub inne wyznaczone przez przewoźnika osoby posiadające odpowiednie identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu. Pasażer zobowiązany jest do okazania biletu miesięcznego i paragonu.
2.10. W przypadku stwierdzenia, że w autobusie przebywa Pasażer bez ważnego biletu, Obsługa może nałożyć karę w wysokości 100 zł płatną bezpośrednio u Kierowcy lub w Punkcie Obsługi Klienta  po wcześniejszym wylegitymowaniu na podstawie dokumentu tożsamości. Poza opłatą kary 100 zł zgodną z naszym regulaminem, Pasażer jest zobowiązany do zapłaty kwoty widocznej na bilecie miesięcznym bez względu na dzień miesiąca, w którym został zatrzymany.
2.11. Usługobiorca ma prawo pozyskiwać dane osobowe (imię, nazwisko, adres) od Pasażerów, które są niezbędne do zawarcia umowy przewozu osób i sprzedaży biletów miesięcznych (zwłaszcza wydania karty biletu miesięcznego).
2.12. Do zakupu biletu miesięcznego konieczny jest dodatkowo nr PESEL Klienta, który jest jedynym unikatowym numerem ewidencji i umożliwia ewentualne dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
2.13. Przewoźnik honoruje ulgi wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. (DzU. Z 2002 r., Nr 175, poz. 1440 ze zm.).
2.14. Do zakupu biletu z ulga ustawową niezbędna jest ważna legitymacja potwierdzająca ulgę.
2.15. W trakcie podróży pasażerowie mają obowiązek zachować bilet do kontroli. Pasażer powinien zachować bilet także po zakończeniu podróży na wypadek ewentualnej reklamacji.

 

ZMIANA I ZWROT BILETU

 

3.1. Zmiana w rezerwacji biletu dotycząca daty i godziny podróży możliwa jest wyłącznie w przypadku biletów jednorazowych. Pasażer jest zobowiązany jest najpóźniej dzień roboczy przed wyjazdem poinformować  telefonicznie o tym fakcie  biuro obsługi klienta: 703 403 999, w przypadku zmiany rezerwacji pasażer zobowiązany jest ponieść opłatę dodatkową w wysokości 5 zł.
3.2. Bilety zakupione w cenie promocyjnej nie podlegają zwrotowi oraz możliwości przeniesienia na inną godzinę.
3.3. Pasażer, który zakupił bilet on-line i chciałby go anulować, zobowiązany jest najpóźniej dwadzieścia cztery godziny przed wyjazdem poinformować  telefonicznie o tym fakcie  biuro obsługi klienta: 703 403 999, w związku z powyższym pasażerowie przysługuje prawo zwrotu 50% wartości biletu. W przypadku nie poinformowania we wskazanym czasie pasażerowi nie podlega jakikolwiek zwrot.
3.4. W przypadku zwrotu lub nie wykorzystania biletu Pasażer otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za bilet, pomniejszony o 50% wartości tego biletu (opłata manipulacyjna).
3.5. Bilety miesięczne nie podlegają zwrotom.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

4.1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne jednak odmówienie ich podania może skutkować brakiem zgody na świadczenie usług przez firmę „Bus Janiso Spółka Jawna” na rzecz tego Klienta.
4.2. Administratorem danych jest wyłącznie firma Bus Janiso Spółka Jawna z siedzibą w Roczynach przy ul. Słonecznej 26, która zobowiązuje się je chronić zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.)
4.3. Pasażer ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich zmiany, poprawienia
i przetwarzania.
4.4. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim i nie są przetwarzane do celów marketingowych. Tylko dane związane z zakupem biletu ulgowego są udostępniane do Urzędu Marszałkowskiego celem ich zaewidencjonowania i potwierdzenia prawa do ulgi w cenie.
4.5. Zbiory danych osobowych są chronione i zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem.

 

USŁUGI WI-FI – ZASADY KORZYSTANIA

 

5.1. W autobusach firmy Bus Janiso Spółka Jawna można korzystać z bezpłatnego WI-FI, o ile pojazd jest wyposażony
5.2. Korzystanie z WI-FI w autobusach „Bus Janiso Spółka Jawna” jest możliwe tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do usług WI-FI oraz za kompatybilność urządzeń pasażera z infrastrukturą punktu dostępowego.
5.4. Pasażerowi zabrania się korzystania z usług WI-FI polegających na przesyłaniu i udostępnianiu treści, które są niezgodne z prawem i mogą naruszyć dobro osobiste oraz rozpowszechniania wirusów i programów, które mogą uszkodzić urządzenia innych użytkowników.
5.5. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
5.6. Pasażer ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z usługi WI-FI, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości.
5.7. Pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z problemów technicznych.
5.8. W przypadku nie przestrzegania przez pasażera postanowień niniejszego regulaminu lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z usługi WI-FI, przewoźnik ma prawo zablokować dostęp do usługi WI-FI lub ograniczyć szybkość łącza.

 

REKLAMACJE, SKARGI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA „Bus Janiso”

 

6.1. Firma „Bus Janiso Spółka Jawna” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w busie lub luku bagażowym i za ich zaginięcie lub zniszczenie.
6.2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za sposób umieszczenia bagażu w luku bagażowym i za jego zabezpieczenie oraz ewentualne zniszczenie lub uszkodzenie, chyba że zniszczenie lub uszkodzenie to wynika z winy przewoźnika. O ewentualnym uszkodzeniu bagażu lub jego zaginięciu trzeba niezwłocznie poinformować obsługę autobusu.
6.3. W przypadku awarii autobusu „Bus Janiso” jest zobowiązana w czasie możliwie jak najkrótszym usunąć usterkę lub zapewnić zastępczy środek transportu celem kontynuowania przejazdu.
6.4. „Bus Janiso” nie odpowiada za opóźnienia kursów i wszystkie konsekwencje z nich wynikające, które powstały z przyczyn nie zależnych od przewoźnika, a w szczególności na skutek wypadku komunikacyjnego, warunków atmosferycznych, kontroli organów władz państwowych lub dużego natężenia ruchu.
6.5. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na rzecz przewoźnika lub innych podróżnych na zasadach określonych w przepisach prawa.
6.6. Wszelkie reklamacje i uwagi należy kierować:
korespondencyjnie na adres mailowy: busjaniso@interia.pl
pisemnie na adres siedziby firmy: Bus Janiso Spółka Jawna, Roczyny ul. Słoneczna 26, 34-120 Andrychów.
6.7. Przewoźnik rozpatrzy reklamację lub skargę w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Pasażera.
6.8. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.